Wedstrijdreglement

Tijdens de MPM wedstrijden is dit MPM wedstrijdreglement leidend en van kracht.

Het Binnenvaart Politie Reglement zal onverkort van toepassing zijn. Daarnaast zijn het technisch reglement en het wedstrijdreglement van de Federatie Sloeproeien Nederland (FSN) en de DGPA van kracht.

De officiële wedstrijdbaan van MPM staat op de website. De ronding van Pampus dient aan de buitenzijde van de boeien plaats te vinden. De wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor het parcours te wijzigen.

De wedstrijden gaan altijd door al dan niet met eventueel uitstel, dan wel gehele of gedeeltelijke afgelasting van de wedstrijd bij gevaarlijke omstandigheden.

 • Inschrijving bij MPM kan alleen met een geldig FSN nummer en geldige sleepwaarde. Er zal boven de limiet een wachtlijst zijn voor sloepen/GIGs
 • De termen "stuurman" en "roeier" worden ook gebruikt voor vrouwelijke deelnemers. De term "sloep" wordt ook gebruikt om een Pilot Gig aan te geven (indien anders vermeld).
 • Contact, ook met riemen, is te allen tijde verboden en kan een sanctie tot gevolg hebben.
 • De stuurman dient zich tijdens de wedstrijd achter in de sloep te bevinden.
 • Het starnummer op het bordje en hesje moet goed zichtbaar zijn tijdens de wedstrijd.
 • Ploegen zijn verplicht om voor elke roeier en stuurman minimaal een zwem of reddingsvest aan boord te hebben, op straffe van uitsluiting van de wedstrijd
 • Op elke sloep dient een voldoende lange (2x scheepslengte) en stevige sleeplijn aan boord te zijn.
 • De aanvaarding van hulp, in welke vorm dan ook, kan uitsluiting van de wedstrijd tot gevolg hebben.
 • Het gebruik van marifoon, GSM of andere communicatiemiddelen, ten behoeve van navigatie is alleen in noodgevallen toegestaan.
 • Volgschepen dienen uiterlijk een half uur voor de start van elke wedstrijd de Vecht vrij te maken en kunnen pas na de laatste ploeg van een wedstrijd weer invaren.

Indeling wedstrijden

Er wordt gestart in verschillende startgroepen voor heren en dames. De indeling in de startgroepen wordt door de wedstrijdleiding gemaakt en is gebaseerd op de prestaties in voorgaande races en op basis van de geldende CW-waarden (FSN).

Indien er een afwijkend aantal roeiers, dan waarmee is ingeschreven, aanwezig is bij de start, heeft de wedstrijdleiding het recht de CW-waarde aan te passen.

Startprocedure

Deelnemers zijn verplicht richting de Zeesluis te roeien via de oproeibaan tot aan de keerboei en daarna per startgroep op te roeien naar het startgebied waarbij de hun startvolgorde aangehouden moet worden. Sloepen die niet aan de beurt zijn om te starten, mogen zich niet bevinden in het water rondom de startlijn. Het is tevens niet toegestaan om in de buurt van de startlijn tegen de wal of bij de rietkragen te gaan liggen.

Aanwijzingen van de MPM medewerkers dienen, met het oog op het vlot laten verlopen van de startprocedure, stipt te worden opgevolgd. Het niet opvolgen van deze aanwijzingen kan uitsluiting van de wedstrijden tot gevolg hebben.

De stuurman houdt het startkoord boven zijn startpositie op de lijn, in de hand tot het startsein. Tijdens het aftellen tot het startsein moet de sloep geheel stil liggen, en dienen alle riemen stil gehouden te worden. Het startsein zal worden afgeteld door de officials, het start moment kan begeleid worden door een geluidssignaal vanaf het contra startschip, echter dit geluidssignaal is niet leidend voor de starttijd.

Er wordt niet gewacht op sloepen die hun starttijd missen. Een sloep die te laat start krijgt dezelfde starttijd als de sloep(en) waarmee tegelijk gestart had moeten worden volgens de indeling van de startgroepen.

Regels voor het oplopen en inhalen tijdens de wedstrijd

Vanaf de start tot aan de havenmonding dienen sloepen hun toegewezen baan te behouden. Ploegen mogen elkaar niet hinderen door in de baan van een andere ploeg te gaan varen.

Na het uitvaren van de havenmonding (Pier) tot de eerste boei bij Pampus dienen sloepen zo veel mogelijk hun eigen baan te houden om hinderen te voorkomen. Oplopen en inhalen van andere sloepen is aan beide zijden toegestaan tot de eerste boei. Deze regel is tevens voor de route van kracht vanaf de laatste boei tot begin van de havenmond.

Tijdens de ronding van Pampus, dus vanaf de eerste boei tot en met de laatste boei, moet er buitenom ingehaald worden mits er ruimte geboden wordt (mag niet worden geclaimd) om aan de binnenzijde van de opgelopen sloep in te halen. Hinderen door bewust uit te waaieren is niet toegestaan, Koers Boei!

Voor de Gigs (zowel Dames als Heren wedstrijd) ligt er een extra boeienbaan ruimer om Pampus, hierdoor zal het oplopen om Pampus overzichtelijker worden. Sloepen mogen niet buiten deze 2 boeienrij komen.

Finish

De finishlijn is gelijk aan de startlijn.

Na de finish dienen de sloepen zo spoedig mogelijk het water achter de finishlijn vrij te houden door goed door te varen richting de sluis. Het verlaten van het finishgebied mag nooit via de wedstrijdbaan, uitsluitend via de oproeibaan. Bij moedwillige verstoring van deze regels kan een tijdstraf worden toegekend.

Jury & protesten

Tijdens de wedstrijd zijn er juryleden aanwezig. Zij kunnen bij een geschil op de baan gebruikmaken van geluid signalen en vlaggen. Een rode vlag geeft aan dat u een mogelijke tijdstraf zou kunnen krijgen. Een zwarte vlag geeft aan dat u een mogelijke diskwalificatie kunt verwachten. Te allen tijde de wedstrijd uitroeien.

Binnen 30 minuten na de laatste finish van de betreffende race kan door de stuurman of een andere vertegenwoordiger van het protesterende team een protestformulier worden ingediend bij het protestcommissie.

Alleen een volledig ingevuld protest formulier worden in behandeling genomen. Het indienen van een protest geschiedt onder gelijktijdige overhandiging van € 50,-. In geval van toekenning wordt de € 50,- gerestitueerd. De protestcommissie wordt gevormd door een lid van de wedstrijdcommissie en een lid van het bestuur van MPM, en streeft naar een spoedige afhandeling van het protest (uiterlijk na laatste finish op de laatste wedstrijddag.

Prijzen

Over de prestaties van het hele evenement reikt MPM de volgende prijzen uit:

 • De winnaar van MPM bij de Heren en Dames voor FSN sloepen op basis van geroeid vermogen per roeier.
 • De winnaar van MPM bij de Heren en Dames CPG GIGs op basis van snelste roeitijd.
 • Top 3 per FSN klasse.
 • Verschillende andere individuele prijzen uit die op de website vermeld zijn.

Eigen risico en aansprakelijkheid

De deelname aan de roeirace en andere festiviteiten rond Muiden Pampus Muiden, zijn geheel voor eigen risico van de deelnemers, inschrijvers en anderszins betrokkenen.

Noch de ‘Stichting Muiden Pampus Muiden, haar vrijwilligers en ingehuurde medewerkers, noch de partijen die zij vertegenwoordigt, zijn op enigerlei wijze aansprakelijk voor welke schade dan ook aan schip, opvarenden of aan derden toebehorende en aanwezige goederen, welke direct of indirect in verband staan aan het deelnemen aan Muiden Pampus Muiden.